A

Algorísima (Grau)

AC

Arquitectura de Computadors (Grau)

AC2

Arquitectura de Computadors II (Grau)

ACA

Arquitectures de Computadors Avançades (Enginyeria)

ADA

Anàlisi i Disseny d'Algorismes (Enginyeria)

ADE

Anàlisis de Dades i Explotació de la Informació (Grau)

AIA

Aplicacions de la Intel.ligència Artificial (Enginyeria)

AL

Àlgebra (Enginyeria)

ALCC

Algorísmia, Complexitat i Calculabilitat (Enginyeria)

ALG

Algorísmia (Enginyeria)

AS

Arquitectura del Software (Grau)

ASAI

Aspectes Socials i Ambientals de la Informàtica (Enginyeria)

ASO

Administració de Sistemes Operatius (Grau)

BD

Bases de Dades (Grau)

C

Criptografia (Enginyeria)

CAL

Càlcul (Enginyeria)

CARS

Configuració i Avaluació del Rendiment de Sistemes (Enginyeria)

CDI

Compressió de Dades i Imatges (Enginyeria)

CI

Interfícies de Computadors (Grau)

CL

Compiladors (Enginyeria)

CNU

Computació Numèrica (Enginyeria)

COM

Complexitat Computacional (Enginyeria)

DABD

Disseny i Administració de Bases de Dades (Enginyeria)

DBD

Disseny de Bases de Dades (Grau)

DM

Disseny de Microprocessadors (Enginyeria)

DSBM

Disseny de Sistemes Basats en Microcomputadors (Grau)

DSBW

Disseny de Sistemes Basats en la Web (Enginyeria)

DSI

Disseny de Sistemes d'Informació (Grau)

E3

Empresa i Entorn Econòmic (Enginyeria)

EC

Estructura de Computadors (Grau)

EC1

Estructura de Computadors I (Enginyeria)

EC2

Estructura de Computadors II (Enginyeria)

EDA

Estructures de dades i algorismes (Grau)

EDSO

Estructura i Disseny de Sistemes Operatius (Enginyeria)

EEE

Empresa i Entorn Econòmic (Grau)

EI

Enginyeria Informàtica

ER

Enginyeria de Requisits (Grau)

ES1

Enginyeria del Software I (Enginyeria)

ES2

Enginyeria del Software II (Enginyeria)

EST

Estadística (Enginyeria)

ETIG

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Gestió

ETIS

Enginyeria Tècnica en Informàtica de Sistemes

F

Física (Grau)

FFTI

Fonaments Físics de les Tecnologies Informàtiques (Enginyeria)

FM

Fonaments Matemàtics (Grau)

FMAR

Física orientada a la Modelització i l'Animació Realista (Enginyeria)

GEOC

Geometria Computacional (Enginyeria)

GPS

Gestió de Projectes de Software (Grau)

GRAU-EI

Grau en Enginyeria Informàtica

GSI

Gestió de Sistemes d'Informació (Enginyeria)

HDC

Habilitats directives i de comunicació (Enginyeria)

IA

Intel·ligència Artificial (Grau)

IC

Introducció als Computadors (Grau)

IDI

Interacció i Disseny d'Interfícies (Grau)

IES

Introducció a l'Enginyeria del Software (Grau)

IL

Introducció a la Lògica (Enginyeria)

LI

Lògica a la Informàtica (Grau)

LP

Llenguatges de Programació (Enginyeria)

M1

Matemàtiques 1 (Grau)

M2

Matemàtiques 2 (Grau)

MATD

Matemàtica discreta (Enginyeria)

MD

Mineria de Dades (Enginyeria)

MEIO

Models estocàstics de la investigació operativa (Enginyeria)

MIOPD

Models d'Investigació Operativa per a la Presa de Decisions (Enginyeria)

MP

Multiprocessadors (Enginyeria)

P1

Programació I (Enginyeria)

PAR

Paral·lelisme (Grau)

PCA

Programació Conscient de l'Arquitectura (Enginyeria)

PCD

Programació Concurrent i Distribuïda (Enginyeria)

PDGPE

Presa de Decisions i Gestió de Projectes Empresarials (Enginyeria)

PE

Probabilitat i Estadística (Grau)

PEI

Projecte d'Explotació de la Informació (Enginyeria)

PESBD

Projecte d'Enginyeria del Software i Bases de Dades (Enginyeria)

PFC-EI

Projecte Final de Carrera EI

PFC-ETIG

Projecte Final de Carrera ETIG

PFC-ETIS

Projecte Final de Carrera ETIS

PGPSI

Planificació i Gestió de Projectes i Sistemes Informàtics (Enginyeria)

PI

Protocols d'Internet (Grau)

PIAM

Protocols d'Internet i Aplicacions Multimèdia (Enginyeria)

PLN

Processament del Llenguatge Natural (Enginyeria)

PRAP

Pràctiques de Programació (Enginyeria)

PRED

Programació i estructures de dades (Enginyeria)

PRO1

Programació 1 (Grau)

PRO2

Programació 2 (Grau)

PROP

Projectes de Programació (Grau)

PROSO

Projecte de Sistemes Operatius (Enginyeria)

PS

Programació de Sistemes (Enginyeria)

PXC

Projecte de Xarxes de Computadors (Enginyeria)

PXCSO

Projecte de Xarxes de Computadors i Sistemes Operatius (Enginyeria)

RI

Recuperació de la Informació (Enginyeria)

ROB

Robòtica (Enginyeria)

SDMI

Sistemes Digitals i Microcontroladors (Enginyeria)

SGBDO

Sistemes de Gestió de Bases de Dades i d'Objectes (Enginyeria)

SGI

Sistemes Gràfics Interactius (Enginyeria)

SIA

Sistemes Informàtics per a l'Automatització (Enginyeria)

SIM

Simulació (Enginyeria)

SIO

Sistemes d'Informació per a les Organitzacions (Grau)

SO

Sistemes Operatius (Grau)

SO2

Sistemes Operatius II (Grau)

SOA

Sistemes Operatius Avançats (Grau)

SODX

Sistemes Operatius Distribuïts i en Xarxa (Enginyeria)

SPD

Serveis Públics de Dades (Enginyeria)

SSI

Seguretat en Sistemes Informàtics (Enginyeria)

TC

Teoria de la Computació (Grau)

TIC

Teoria de la Informació i la Codificació (Enginyeria)

TPGE

Tècniques i Processos de Gestió Empresarial (Enginyeria)

USO

Utilització de Sistemes Operatius (Enginyeria)

VA

Visualització Avançada (Enginyeria)

VC

Visió per Computador (Enginyeria)

VIG

Visualització i Interacció Gràfica (Enginyeria)

VPE

Viabilitat de Projectes Empresarials (Enginyeria)

XC

Xarxes de Computadors (Grau)

XC2

Xarxes de Computadors II (Grau)

XCA

Xarxes de Computadors i Aplicacions (Enginyeria)